Posts Tagged ‘oznaczanie kwasowości’

Oznaczanie kwasowości produktów zgęszczonych Do kolby stożkowej pobiera się pipetą 10 ml produktu i przepłukuje ją 20 ml wody. Kwasowość oznacza się jedną z opisanych metod; wynik wyraża się w jednostkach kwasowości danej metody. Przy oznaczaniu kwasowości należy uważać, by próbka produktu zgęszczonego była jednorodna, dlatego można zastosować wcześniejsze rozpuszczenie próbki produktu. W tym wypadku nie zachodzi potrzeba dodawania wody, ale konieczne jest uwzględnienie stopnia rozwodnienia produktu. Oznaczanie kwasowości proszku mlecznego Odważa się 6,25 g produktu, rozpuszcza w 50 ml wody w temp. 45°, dodaje 2 ml fenoloftaleiny i miareczkuje 0,25 n ługiem sodowym. Kwasowość wyraża się przez pomnożenie ilości (ml) zużytego do miareczkowania ługu przez 2 (= °SH). Oznaczanie kwasowości kazeiny Kwasowość ogólną oznacza się przez rozpuszczenie kazeiny w nadmiarze mianowanego wodorotlenku sodowego i odmiareczkowanie nadmiaru ługu kwasem solnym. Wynik wyraża się w militrach 0,1 n ługu na 1 g kazeiny 154. Kwasowość wolną oznacza się po 24-godzinnym macerowaniu 10 g kazeiny w 100 ml wody i 1 ml chloroformu. Do miareczkowania bierze